8,8-dimethyl-3-(4-methylphenyl)-2-(methylsulfanyl)-3,6,8,9-tetrahydro-4H-pyrano[3',4':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one

8,8-dimethyl-3-(4-methylphenyl)-2-(methylsulfanyl)-3,6,8,9-tetrahydro-4H-pyrano[3',4':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one