4-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxyphenol

4-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxyphenol