8-(methylsulfanyl)octanenitrile

8-(methylsulfanyl)octanenitrile