1-Hydroxy-3-methylcholanthrene

1-Hydroxy-3-methylcholanthrene