4,5-dichloro-1-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-1H-imidazole

4,5-dichloro-1-[2-(3-methylphenoxy)ethyl]-1H-imidazole