4,5-dichloro-2-methyl-1-(2-phenoxyethyl)-1H-imidazole

4,5-dichloro-2-methyl-1-(2-phenoxyethyl)-1H-imidazole