2',6'-dichlorobiphenyl-3-ol

2',6'-dichlorobiphenyl-3-ol