5,7,8-trimethyl-4-((4-methylpiperidin-1-yl)methyl)-2H-chromen-2-one

5,7,8-trimethyl-4-((4-methylpiperidin-1-yl)methyl)-2H-chromen-2-one