1,3,5-trichloro-2-(3,5-dichlorophenoxy)benzene

1,3,5-trichloro-2-(3,5-dichlorophenoxy)benzene