6-Nitroso-1,2-benzopyrone

6-Nitroso-1,2-benzopyrone