1-(4-phenoxyphenyl)-3-pyridin-3-ylthiourea

1-(4-phenoxyphenyl)-3-pyridin-3-ylthiourea