2,4-dichlorobiphenyl-3-ol

2,4-dichlorobiphenyl-3-ol