2,3-dichlorobiphenyl-4-ol

2,3-dichlorobiphenyl-4-ol