2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]tetrahydro-1h-[1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-1,3(2h)-dione

2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]tetrahydro-1h-[1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-1,3(2h)-dione