2,4-Dichlorophenoxyacetate, trimethylsilyl

2,4-Dichlorophenoxyacetate, trimethylsilyl