1-(2-naphthylmethyl)-1h-imidazole

1-(2-naphthylmethyl)-1h-imidazole