1-[(2,4-Dichlorophenoxy)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene

1-[(2,4-Dichlorophenoxy)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene