3,7-dithia-1,5-diazabicyclo[3.3.1]nonane

3,7-dithia-1,5-diazabicyclo[3.3.1]nonane