3-chloro-6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid

3-chloro-6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid