2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene

2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene