1-[(3-methylnaphthalen-2-yl)methyl]piperidine

1-[(3-methylnaphthalen-2-yl)methyl]piperidine