(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(3,5-dinitrophenyl)methanone

(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(3,5-dinitrophenyl)methanone