3-phenyl-2-(2-propynylsulfanyl)-4(3H)-quinazolinone

3-phenyl-2-(2-propynylsulfanyl)-4(3H)-quinazolinone