Methyl 2-(carbamoylsulfamoyl)benzoate

Methyl 2-(carbamoylsulfamoyl)benzoate