2-(4-Methoxyphenethyl)chromone

2-(4-Methoxyphenethyl)chromone