4-[4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-ethoxy-6-methoxyquinazoline

4-[4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-ethoxy-6-methoxyquinazoline