1-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylsulfonyl)phenyl]ethanone

1-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylsulfonyl)phenyl]ethanone