2-[3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole

2-[3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole