1-(7-methoxy-2,2-dimethyl-chromen-6-yl)ethanol

1-(7-methoxy-2,2-dimethyl-chromen-6-yl)ethanol