4-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide