cyano(3-phenoxyphenyl)methyl n-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-l-valinate

cyano(3-phenoxyphenyl)methyl n-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-l-valinate