1,2,3,5-tetrachloro-4-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3,5-tetrachloro-4-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene