1,2,3-trichloro-4-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3-trichloro-4-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene