3-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-1-butyl-1-ethylthiourea

3-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-1-butyl-1-ethylthiourea