7-ethyl-3-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxazole

7-ethyl-3-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxazole