1-(2-amino-3-ethylphenyl)ethanone

1-(2-amino-3-ethylphenyl)ethanone