3-[3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-N-(2-phenylethyl)propanamide

3-[3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-N-(2-phenylethyl)propanamide