2-[[5-(2-aminoethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]-1-(4-chlorophenyl)ethanone

2-[[5-(2-aminoethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]-1-(4-chlorophenyl)ethanone