5-methyl-5-(4-phenoxy-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione

5-methyl-5-(4-phenoxy-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione