4-ethyl-2-methoxy-6-methylphenol

4-ethyl-2-methoxy-6-methylphenol