2-[({4-amino-6-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}methyl)sulfanyl]ethanol

2-[({4-amino-6-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}methyl)sulfanyl]ethanol