ethyl 4-(4-cyanophenoxy)-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate

ethyl 4-(4-cyanophenoxy)-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate