5-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-2-phenyl-3H-1,3,4-benzotriazepine

5-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-2-phenyl-3H-1,3,4-benzotriazepine