3-chloro-4-(phenylamino)-1-(4-propoxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione

3-chloro-4-(phenylamino)-1-(4-propoxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione