3-{[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]sulfanyl}[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole

3-{[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]sulfanyl}[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole