ethyl (4E)-5-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-diethyl-3-oxopent-4-enoate

ethyl (4E)-5-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-diethyl-3-oxopent-4-enoate