N-(3-{2-oxo-2-[(2-phenoxyethyl)amino]ethoxy}phenyl)benzamide

N-(3-{2-oxo-2-[(2-phenoxyethyl)amino]ethoxy}phenyl)benzamide