methyl (4-{[(2-hydroxyethyl)carbamothioyl]amino}phenyl)acetate

methyl (4-{[(2-hydroxyethyl)carbamothioyl]amino}phenyl)acetate