1-[2-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]ethyl]pyrrolidine

1-[2-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]ethyl]pyrrolidine