3-chloro-N-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-chloro-N-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide